Təlimlər

ACCA FA ACCA peşəkar kvalifikasiyasının ilk modulunun bir hissəsidir. FA mühasibat uçotunun üsulları, anlayışlar və qaydalar haqqında girişdir.
Əsas məqsəd mühasibat uçotu, maliyyə hesabatlarının hazırlanması, o cümlədən, ikili mühasibat üsulları, konsepsiyalar, qaydalar üzrə anlayış yaratmaqdır.

Proqram:

 • Maliyyə hesabatlarının məzmunu və məqsədi
 • Maliyyə məlumatlarının keyfiyyət göstəriciləri
 • Mühasibat uçotunun fundamental əsasları
 • İkili qeydiyyat və mühasibatlıq sistemləri
 • Əsas maliyyə hesabatlarının hazırlanması.

Təlimin  dili:

 • Azərbaycan dili

Təlimin müddəti:

120 saat

MÜRACİƏT ET

ACCA Financial Reporting- maliyyə hesabatlarını əhatə edir. FR maliyyə hesabatlarının hazırlanması zamanı Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarının tədbiqi sahəsində biliklərinizin inkişaf etdirilməsinə imkan verəcəkdir. Məqsəd maliyyə hesabatlarının və təhlili zamanı beynəlxalq standartların tədbiqinin nəzəri əsaslarının öyrənilməsidir.

Proqram:

 • Maliyyə hesabatı üçün konseptual bir çərçivə.
 • Maliyyə hesabatı üçün tənzimləmə bazası.
 • Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi.
 • Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq biznes kombinasiyalarının uçotu.
 • Maliyyə hesabatlarının təhlili və şərhi

MÜRACİƏT ET

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı üzrə DipIFR ACCA tərəfindən təklif olunan bir ixtisasdır. ACCA 100 ildən çox müddətə fəaliyyət göstərən və bu dövrdə 170 ölkədə tələbələri və üzvləri olan qlobal bir təşkilatdır.

DipIFR BMHS haqqında biliklərinizi inkişaf etdirmək üçün hazırlanmışdır. DipIFR eyni zamanda tanınmış mühasibat uçotu ixtisaslarına və ya müvafiq iş təcrübəsinə yiyələnən texniki və praktik biliklərə əsaslanır.

Proqram:

1. HAKİMİYYƏTIN BEYNƏLXALQ MƏNBƏLƏRİ

• Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartları Şurası (IASB) və tənzimləmə bazası

2. MALİYYƏ İSTİFADƏLƏRİ

• Gəlirlərin tanınması

• Əsas vəsaitlər

• Aktivlərin dəyərsizləşməsi

• İcarələr

• Qeyri-maddi aktivlər və qudvil

• Ehtiyatlar

• Maliyyə alətləri

• Ehtiyatlar, şərti aktivlər və öhdəliklər

• Məşğulluq və işdən sonrakı müavinətlər

• Maliyyə hesabatlarında vergi

• Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri

•Kənd təsərrüfatı

• Səhmlərə əsaslanan ödəniş

• Kəşfiyyat və qiymətləndirmə xərcləri

• Ədalətli dəyərin ölçülməsi

3. MALİYYƏ İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ ƏLAVƏ MƏLUMATLARIN TƏQDİMATI

• Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, mənfəət ,zərər və digər məcmu gəlir haqqında hesabat, kapitaldakı dəyişikliklər haqqında hesabat

• Hesabat dövründən sonrakı hadisələr

• Uçot siyasəti, mühasibat hesablamalarındakı dəyişikliklər və səhvlər

• Əlaqəli tərəflərin açıqlamaları

• Əməliyyat seqmentləri

• Kiçik və orta müəssisələrin (KOM) hesabat tələbləri

4. Birləşən təşkilatlar, assosiativ təşkilatlar və qoşulma ardıcıllığı üçün XARİCİ MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI

• Qrup konsolidasiya edilmiş xarici hesabatların hazırlanması

• Biznes kombinasiyaları – qrupdaxili nizamlama

• Biznes kombinasiyaları – ədalətli dəyər nizamlamaları

• Biznes kombinasiyaları – şəriklər və birgə fəaliyyətlər

• Törəmə şirkətlərdəki səhmlərin tamamilə satılması

Dərsin müddəti

130 saat

MÜRACİƏT ET

Chartered Financial Analyst (CFA) Proqramı, CFA İnstitutu (əvvəllər İnvestisiya İdarəetmə və Tədqiqat Birliyi və ya AİMR) tərəfindən investisiya və maliyyə mütəxəssislərinə təqdim olunan peşəkar bir etimadnamədir. Proqramı uğurla başa vuran və digər peşəkar tələblərə cavab verən namizəd “CFA sertifikatı” ilə təltif olunur və “CFA-nın sertifkat sahibi” olur.

CFA Nizamnaməsi peşəkar etimadnamədir və elmi dərəcədir.

2014-cü ilin iyul ayına olan məlumata görə, 35 ölkədə təxminən 120.000 CFA üzvü var. CFA Nizamnamə sahiblərinin ən böyük işəgötürənləri JP Morgan, UBS, Bank of America Merrill Lynch və RBC-dir.

CFA imtahanları çox çətin hesab olunur, keçid faizləri hər üç pillə üçün adətən 50% -dən aşağı olur. İnvestisiya menecmenti, maliyyə təhlili, səhmlər, istiqrazlar və törəmələr ilə əlaqəli geniş mövzuları əhatə edir və digər maliyyə sahələri haqqında ümumi məlumat verir.

Tədris planı aşağıda göstərilən mövzuları əhatə edir. CFA proqramının akademik hissəsində üç imtahan (“səviyyələr”) var. Hər üç səviyyə etika mövzusunu vurğulayır. İmtahanlar arasındakı maddi fərqlər:

I Səviyyə təhsil proqramı alətləri və məlumatlarını özündə əks etdirir və buna aktivlərin qiymətləndirilməsi, maliyyə hesabatı və təhlili və portfel idarəetmə üsullarına giriş daxildir.

II Səviyyə Tədqiqat Proqramı aktivlərin qiymətləndirilməsini özündə əks etdirir və aktivlərin qiymətləndirilməsində alətlər və giriş (iqtisadiyyat, maliyyə hesabatı və təhlili və kəmiyyət metodları daxil olmaqla) tətbiqlərini əhatə edir.

IIISəviyyə  təhsil proqramı portfel idarəçiliyini özündə əks etdirir və fiziki şəxslər və təşkilatlar üçün kapital, sabit gəlir və törəmə investisiyaların idarə edilməsində alətlər, giriş və aktiv qiymətləndirmə modellərinin tətbiqi strategiyalarının təsvirlərini ehtiva edir.

Proqram:

CFA I Level  Dərsləri

• Etika və peşə standartları

• Korporativ maliyyə

• İqtisadiyyat

• Maliyyə Hesabatı və Təhlili

• Kəmiyyət metodları

• Alternativ investisiyalar

• Kapital qoyuluşları

•Sabit gəlir

• Portfel İdarəetmə

CFA II Level  Dərsləri

• Etika və peşə standartları

• Kəmiyyət metodları

• İqtisadiyyat

• Maliyyə Hesabatı və Təhlili

• Korporativ maliyyə

• Kapital qoyuluşları

• Sabit gəlir

•Törəmələri

• Alternativ investisiyalar

• Portfel İdarəetmə və Sərvət Planlaşdırma

CFA III Level  Dərsləri

• Etika və peşə standartları

• Davranış maliyyə

• Şəxsi sərvətlərin idarə edilməsi

• İnstitusional İnvestorlar üçün Portfel İdarəetmə

• Portfel menecmentində İqtisadi Təhlilin tətbiqi

• Portfel İdarəçiliyində aktivlərin bölüşdürülməsi və əlaqəli qərarlar

• Portfel İdarəçiliyində aktivlərin bölgüsü və əlaqəli qərarlar (2)

• Sabit gəlir portfelinin idarə edilməsi

• Sabit Gəlirli Portfel İdarəetmə (2)

• Kapital Portfelinin İdarə edilməsi

• Portfel İdarəetməsi üçün alternativ investisiyalar

• Risklərin idarə edilməsi

• Derivativlərin Risklərin İdarə Edilməsi Proqramları

• Ticarət, Monitorinq və yenidən balanslaşdırma

• Performansın qiymətləndirilməsi

• Qlobal İnvestisiya Performans Standartları

İş imkanları

 • Maliyyə analitiki
 • İnvestisiya analitiki
 • Baş maliyyə analitiki
 • Baş Maliyyə Direktoru (CFO)
 • Maliyyə meneceri
 • Kredit analitiki
 • Kredit üzrə baş analitik
 • Risk meneceri
 • Araşdırma analitiki
 • Məsləhətçi
 • Baş icraçı
 • Münasibətlər meneceri
 • Maliyyə məsləhətçisi

Dərsin müddəti:  130 saat

MÜRACİƏT ET

Vergi uçotu – vergi bazasının müəyyən olunması, vergilərin düzgün hesablanması və vaxtında dövlət büdcəsinə ödənilməsini təmin edən uçot sistemidir. Gəlir və xərclərin, əmlakın vergi uçotunu apararkən, Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi müddəalarına əsaslanmaq lazımdır. Vergi Məcəlləsi vergi uçotunun aparılması üçün ciddi qaydalar təyin etmir və vergi ödəyicisi vergi uçotunun təşkil olunması üsulunda azaddır.

proqram:

Azərbaycan Respublikasında vergi sisteminin İdarə edilməsi
1. Müasir iqtisadiyyatda verginin funksiyası və məqsədiləri.
2. Azərbaycan Respublikasının vergi qanunvericiliyi.
3. Vergitutmanın formaları.
4. Vergi ödəyicisinin və ya vergi agentinin vəzifələri.
5. Vergi auditi, müraciət və mübahisələrə dair qərarlar, prosedurları, vergi pozuntuları, vergi cərimələri və faizlər.
6. Sanksiyaların ödənişləri.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
1. Vergi ödəyiciləri.
2. Vergitutma obyekti.
3. Gəlir.
4. Gəlir vergisinin dərəcəsi və hesablanması.
5. Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər.
6. Ümumi qaydalar.

Hüquqi şəxslərin vergi öhdəlikləri
1. Vergitutma obyektinin müəyyən edilməsi.
2. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi
3. Vergitutma obyekti və dərəcələri.
4. Azadolmalar və güzəştlər.
5. Vergi uçotu.
6. Ümumi qaydalar.

Əlavə dəyər vergisi (ƏDV)
1. Əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri (Qeydiyyat və Könüllü qeydiyyatı).
2. ƏDV öhdəlikləri.
3. ƏDV dərəcəsi.
4. ƏDV-nin ödənişi və hesabat dövrü.
5. Ümumi qaydalar.

Sosial sığorta haqları
1. Sosial sığorta haqlarının ödəyiciləri.
2. Öhdəliklər.
3. Ümumi qaydalar.

Əmlak vergisi
1. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi.
2. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi öhdəlikləri.
3. Hesablama.
4. Ümumi qaydalar.

Aksiz vergisi, yol və mədən vergiləri
1. Hesablama.
2. Ümumi qaydalar.

Sadələşdirilmiş vergi
1. Hesablama.
2. Ümumi qaydalar.

Dərsin müddət: 120 saat.

MÜRACİƏT ET

Kurs haqqında: 

Günümüzdə Risk menecmentin maliyyə sektorunda əhəmiyyəti danılmazdır. Baş verə biləcək risklərin vaxtında müəyyən edilməsi və mitiqasiyası risk menecerlərdən nəzəri və təcrübi biliklər tələb edir. Hal-hazırda bu sahədə nəzəri biliklər əldə etmək o qədər də çətin deyil. Bunun üçün müxtəlif mənbələrə müraciət edə bilərik (müxtəlif dərsliklər, sertifikatlaşma imtahanlarının materialları və s.). Lakin Risk Menecment sahəsində praktiki biliklərin əldə olunması olduqca çox vaxtınızı apara bilər. Və deyək ki, bu sahə Azərbaycanda yeni bir fəaliyyət olduğu üçün praktiki bilik əldə etmə imkanlarımız bir az da məhdudlaşır.

Risk sahəsində praktiki biliklərin mənimsənilməsi üçün ARPA tərəfindən təşkil olunan «Praktiki Risk Menecment» kursunda iştirak edə bilərsiniz. Kurs Azərbaycanın bank sektorunda ən qabaqcıl banklarında uzun illər risk menecment sahəsində çalışmış mütəxəssislər tərəfindən tədris edilir. Bu kursda Siz sıfırdan başlayaraq risk menecmenti praktiki olaraq öyrənmə şansı əldə edirsiniz. Kursu bitirən şəxslərin gələcəkdə risklərin idarə edilməsinə, bütün tapşırıqları sərbəst şəkildə icra edəcəyinə tam zəmanət veririk.

Sertifikat: 

Tədrisin sonunda imtahan nəticələrinə əsaslanaraq əməkdaşlara 3 istiqamətdə (dinləyici, müvəffəqiyyət, fərqlənmə) sertifikat təqdim olunacaq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun müddəti:  

120 saat

MÜRACİƏT ET

DİM tərəfindən rəsmi olaraq “Peşəkar Mühasib” sertifikatının verilməsi üçün keçiriləcək imtahan proqramları elan olundu. ARPA imtahanda iştirak edəcək namizədləri elan olunan imtahan proqramlarına əsasən təşkil olunmuş “Peşəkar Mühasib” təlim kurslarına dəvət edir. Həmçinin ARPA 2019-cu il 21 oktaybr tarixində akkreditasiyadan keçmiş “Peşəkar Mühasib Təşkilatı” kimi hazırda mühasibat uçotu sahəsində çalışan peşəkarlar üçün üzvlük imkanları da təqdim edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Mühasibat Uçotu ilə bağlı yeni qərara əsasən Azərbaycan Respublikasında “Peşəkar Mühasib” hüququnu əldə etmək üçün aşağıdakılar tələb olunur:

 • Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən keçiriləcək sertifikasiya imtahanında iştirak edərək sertifikat əldə etmək
 • Peşəkar mühasib təşkilatına üzv olmaq
 • Peşəkar mühasib təşkilatına üzvlük barədə sənədi və peşəkar mühasib sertifikatını AR-nın Maliyyə Nazirliyinə təqdim etməklə reyestrdən keçmək. Endirimlər: 
  1. ARPA-nın Korporativ Üzvlərinin əməkdaşlarına – 10%
  2. Eyni müəssisədən 1-dən artıq şəxs iştirak etdiyi təqdirdə – 5%

  Kursda iştirak etmək istəyən şəxslərdən qeydiyyat formasını dolduraraq əlaqələndirici şəxsə göndərməyi tələb olunur: office@arpa.org.az e-mail ünvanına və ya 012 505 00 56 nömrəsi ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

MÜRACİƏT ET

Kurs haqqında: 

Bu kurs statistika fənninə giriş olaraq dinləyicilərə müxtəlif sahələrdə proseslərin təhlilində zəruri olan təhlil formasının öyrənməsinə xidmət edir.

Cari dövrdə idarəetmə sahəsində olan insanlar daha çox informasiya ilə qarşılaşırlar. Məlumatlar əsasında doğru qərarlar qəbul etmək biznesi idarə edənlər üçün çox vacibdir. Təlim statistik təhlillərin biznes dünyasında tətbiqini istifadə etməklə iştirakçıların daha da doğru düşünüb hərəkət etmələrinə imkan verir. Bu təlimdə siz biznes işində uğurlu olmaq üçün lazım olan bilikləri nəzəri və praktiki olaraq öyrənəcəksiniz.

Tədris yalnız qrup şəklindədir. Qrupda maksimal iştirakçı sayı 8-10 arasında dəyişir.

Tələb olunan bilik səviyyəsi:

Kursun materiallarını daha yaxşı mənimsəmək üçün dinləyicilərin sadə riyaziyyat və ehtimal nəzəriyyəsi üzrə biliklərinə malik olması zəruridir.

Sertifikat: 

Tədrisin sonunda imtahan nəticələrinə əsaslanaraq iştirakçılara 3 istiqamətdə (dinləyici, müvəffəqiyyət, fərqlənmə) sertifikat təqdim olunacaq.

Kursun dili:

Azərbaycan

Kursun müddəti: 

120 saat

MÜRACİƏT ET

Təlimçinin adı:

Elman Sadıqov

Təlimin saatı:

12 saat

Təlimin qısa proqramı:

 • şirkətin əməkdaşları risklərin idarə edilməsi fəlsəfəsi və qaydaları
 • risk xəritəsi
 • stress testlərin növləri və keçirilməsi
 • şirkət üçün xarakterik olan əsas risklərin müəyyən olunması və spesifik cəhətləri

Əlavə qeydlər:

Bu modulu öyrənən işçi riskyönümlü düşünə, risklərin fəlsəfəsini anlaya, hiss edə, risk xəritəsi formalaşdıra, şirkət üçün xarakterik olan riskləri müəyyən edərək həmin xəritədə yerləşdirə, onları idarə edə, yüksək riskləri yumşalda,şirkətin qarşılaşa biləcəyi risklər üzrə stress testlərin keçirilməsi, risklərin yumşaldılması üçün önləyici tədbirlərin görülməsini həyata keçirə biləcək, şirkət üçün xarakterik olan əsas risklərin müəyyən olunması və spesifik cəhətlərini, onların yumşaldılması üçün tədbirlərin seçilməsini öyrənəcək.

 

MÜRACİƏT ET

Təlimçinin adı:

Elman Sadıqov

Təlimin saatı:

16 saat

Təlimin qısa proqramı:

 • əməliyyat (o cümlədən şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı spesifik texniki və sair) risklərinin müəyyən olunması və ölçülməsi
 • sorğuların keçirilməsi
 • əldə olunan dataların emalı
 • ən çox istifadə olunan statistik modellər (stoxastiklərin qurulması və təhlili, reqressiya və xətti reqressiya modelləri, proqnozlaşdırma, t-test (2 verilənlər bazasının əhəmiyyətli fərqliliyinin müəyyən olunması) və digər modellər
 • qeyd olunan modellərin Excel`də praktik olaraq qurulmasının öyrədilməsi.

Əlavə qeydlər:

Bu modulu öyrənən işçi müştərilərin müxtəlif dövrlərdə davranışları, satışların dinamikası, satışdakı kənarlaşmalar, müxtəlif proqnozların verilməsi, aralarında yüksək korelyasiya olan 2 göstəricinin birinin qiyməti əsasında digərinin gələcək qiymət və ya göstəricilərinin müəyyən olunması, hər hansı satış nəticəsinin asılı olduğu amillər, korelyasiyalar, risklər, əsas müştəri seqmentlərinin müəyyən olunması, müəyyən olunan əsas müştəri seqmentinin genişləndirilməsi, real (rəqəmlə ifadə edilən nominal deyil) artma və azalma tendensiyalarının müəyyən olunması, ölçülməsini həyata keçirə biləcək.

MÜRACİƏT ET

Təlimçinin adı:

Elman Sadıqov

Təlimin saatı:

16 saat

Təlimin qısa proqramı:

 • Balansın və onun maddələrinin təhlili. Balans investor tərəfindən necə təhlil olunur? Hansı maddələri ayrılıqda daha əhəmiyyətlidir? Hansı maddələrin hansı maddələrə nisbəti hansı riskləri əks etdirir?
 • Gəlir/xərc hesabatı və onun maddələrinin təhlili. Gəlir/xərc hesabatı investor tərəfindən necə təhlil olunur? Hansı maddələri ayrılıqda daha əhəmiyyətlidir? Hansı maddələrin hansı maddələrə nisbəti hansı riskləri əks etdirir?
 •  Nağd pulların dövriyyəsi (cash-flow) və onun maddələrinin təhlili. Nağd pulların dövriyyəsi (cash-flow) investor tərəfindən necə təhlil olunur? Hansı maddələri ayrılıqda daha əhəmiyyətlidir? Hansı maddələrin hansı maddələrə nisbəti hansı riskləri əks etdirir?
 • Kapital hərəkətliliyi hesabatı və onun maddələrinin təhlili.  Kapital hərəkətliliyi hesabatı investor tərəfindən necə təhlil olunur? Hansı maddələri ayrılıqda daha əhəmiyyətlidir? Hansı maddələrin hansı maddələrə nisbəti hansı riskləri əks etdirir?
 • Qeyd olunan 4 hesabatın əsas fəlsəfələri nədir? Beynəlxalq investisiya şirkətləri həmin hesabatları necə təhlil edir?

Əlavə qeydlər:

Bu təlimdən sonra 4 hesabata, onların təhlilinə yanaşma tərzlərinə riskyönümlü və qlobal investorun gözü ilə baxış formalaşacaq.

MÜRACİƏT ET

Təlimçinin adı:

Elman Sadıqov

Təlimin saatı:

16 saat

Təlimin qısa proqramı:

 • Sığorta riskləri və onların spesifik xüsusiyyətləri
 • Riskyönümlü idarəetmə
 • Stres testləşdirmə
 • Risk xəritəsi
 • Modelləşdirmə və analitik təhlil.

MÜRACİƏT ET

https://arpa.org.az/wp-content/uploads/2024/01/ARPA-Logo-transp-1280x784-1.png
Bizimlə əlaqə
+994 12 505 53 02
office@arpa.org.az

Subscribe to out newsletter today to receive updates on the latest news, releases and special offers. We respect your privacy. Your information is safe.

  ©2023 Bütün hüquqlar qorunur